Art. 13. - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  13.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) wprowadza się następujące zmiany:

1) 2
 w art. 3:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

2a) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

1) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;

2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

3) środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji";

4) inne środki.";

2-5) 3  (uchylone);

6) 4
 art. 30a otrzymuje brzmienie:

"Art. 30a. Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1, 2 i 4, a także środków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.";

7) 5
 art. 30b otrzymuje brzmienie:

"Art. 30b. 1. Szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, określa umowa zawarta z beneficjentem pomocy udzielanej z tych środków. Do rozliczenia środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, stosuje się odrębne przepisy.

2. Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, w szczególności nad podmiotami:

1) nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środków;

2) dysponującymi tymi środkami.

3. Sposób zarządzania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, służącymi do realizacji określonych programów lub projektów określają porozumienia między Ministrem Finansów a podmiotami określonymi w ust. 2.";

8) 6
 art. 30d otrzymuje brzmienie:

"Art. 30d. 1. Środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

2. Obsługę bankową rachunków, o których mowa w ust. 1, prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

3. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 2, Narodowy Bank Polski jest obowiązany do dokonywania wypłat w złotych lub w euro na podstawie dyspozycji właściciela rachunku lub jego pełnomocników.";

4. W przypadku wykorzystania środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4:

1) niezgodnie z przeznaczeniem,

2) bez zachowania procedur, o których mowa w art. 30 pkt 2,

3) pobrania ich w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości

- podlegają one zwrotowi przez beneficjenta pomocy udzielonej z tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek, na którym są gromadzone lub z którego zostały wypłacone.

5. Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w sposób określony w ust. 4 wyklucza prawo otrzymania tych środków przez kolejne 3 lata licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania tych środków, chyba że obowiązek ich przyznania danemu podmiotowi lub grupie podmiotów wynika z umowy zawartej z dawcą środków, wskazującej bezpośrednio ten podmiot.

6. Do zwrotu środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, stosuje się odrębne przepisy.";

9) 7
 w art. 30e:
a)
w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, w szczególności:",

b)
w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Minister Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób, warunki i tryb dysponowania środkami, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, w szczególności:",

c)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania i rozliczania pożyczek na prefinansowanie zadań Wspólnej Polityki Rolnej, przekazywania na rachunek bieżący agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach, zwanych dalej "agencjami płatniczymi", środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i środków krajowych przeznaczonych na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej oraz sposób rozliczania tych środków, mając na względzie zachowanie przez agencje płatnicze terminów i warunków dokonywanych płatności, a także konieczność kontroli środków będących w dyspozycji agencji płatniczych.";

10)
w art. 34:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym, pochodzące z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i środków krajowych przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1a, a także wskaże organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem:

1) przesłanek uzasadniających umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty należności;

2) rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności;

3) wskazania organów właściwych do umarzania należności w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty, w zależności od wysokości udzielonej ulgi.";

11)
w art. 63 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) realizację Wspólnej Polityki Rolnej.";

12)
w art. 66 w ust. 2:
a) 8
 (uchylona),
b)
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) na wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.";

13)
w art. 69 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wydatki związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej.";

14)
w art. 82 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Materiały dotyczące wydatków, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 7, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi.";

15)
w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podziału rezerw celowych dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 2, Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 października, z wyjątkiem rezerw, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 i 4.";

16)
w art. 102:
a) 9
 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przeznaczone na współfinansowanie zadań, programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a.",

b)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) o których mowa w ust. 2";

17) 10
 (uchylony);
18) 11
 w art. 138 w ust. 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) przyznaniu lub przekazaniu środków na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej bez zachowania procedur obowiązujących przy uruchamianiu tych środków.".

2 Art. 13 pkt 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
3 Art. 13 pkt 2-5 uchylone przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
4 Art. 13 pkt 6 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
5 Art. 13 pkt 7 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
6 Art. 13 pkt 8 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
7 Art. 13 pkt 9 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
8 Art. 13 pkt 12 lit. a) uchylona przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
9 Art. 13 pkt 16 lit. a) zmieniona przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
10 Art. 13 pkt 17 uchylony przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.
11 Art. 13 pkt 18 zmieniony przez art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.93.890) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2004 r.