Art. 12. - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  12. 1

 (uchylony).

1 Art. 12 uchylony przez art. 47 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U.04.42.386) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.