Art. 10. - [Właściwość agencji płatniczych] - Uruchamianie środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.166.1611

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  10. [Właściwość agencji płatniczych]

Właściwość poszczególnych agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z Funduszu określają odrębne przepisy.