§ 12. - Urlopy policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1282

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2022 r.
§  12. 
1. 
Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wynosi:
1)
5 dni roboczych, jeżeli służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:
a)
w pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie,
b)
w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu
-
zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
c)
w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym wymagającym wydatku energetycznego o wartości co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet,
d)
w warunkach ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniach i w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,
e)
w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych;
2)
9 dni roboczych, jeżeli podczas pełnienia służby stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia określonych w odrębnych przepisach:
a)
w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne,
b)
w warunkach narażenia na działanie pyłów,
c)
w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych,
d)
w warunkach narażenia na drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
e)
w warunkach narażenia na hałas lub hałas ultradźwiękowy,
f)
w mikroklimacie zimnym albo gorącym,
g)
w warunkach narażenia na działanie pól i promieniowań elektromagnetycznych z zakresu częstotliwości 0 Hz-300 GHz;
3)
13 dni roboczych, jeżeli służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:
a)
przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,
b)
przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,
c)
przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami wybuchowymi,
d)
podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie,
e)
pod ziemią;
4)
13 dni roboczych, jeżeli w okresie roku pełnienia służby wystąpiła co najmniej czterokrotna ekspozycja na czynnik po minimum 8 godzin każda albo służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu:
a)
w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych bardzo toksycznych lub toksycznych lub działających szkodliwie na rozrodczość,
b)
w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, których wykaz określają odrębne przepisy.
2. 
Policjant nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, po upływie roku służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
3. 
Policjant nie nabywa prawa do urlopu dodatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w ekspozycji na czynnik szkodliwy dla zdrowia, w szczególności z powodu choroby, urlopu czy zwolnienia od zajęć służbowych, trwała nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w ciągu roku.