§ 9. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  9.
1.
Urlopu okolicznościowego udziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza, skierowany do przełożonego. We wniosku określa się przyczynę wystąpienia o urlop.
2.
Przełożony funkcjonariusza może zażądać od funkcjonariusza przedstawienia dowodów uzasadniających udzielenie urlopu okolicznościowego.
3.
Urlopu okolicznościowego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można udzielić na uzasadniony pisemny wniosek funkcjonariusza, skierowany do przełożonego funkcjonariusza.