§ 7. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  7.
1.
W przypadku powtarzania przez funkcjonariusza klasy, roku lub semestru z powodu choroby albo z przyczyn uznanych przez właściwego przełożonego funkcjonariusza za usprawiedliwione, funkcjonariuszowi przysługuje ponownie prawo do urlopu szkoleniowego.
2.
W przypadku powtarzania przez funkcjonariusza klasy, roku lub semestru z przyczyn nieuznanych przez właściwego przełożonego funkcjonariusza za usprawiedliwione, funkcjonariusz może być zwolniony z zajęć służbowych tylko na czas niezbędny do złożenia egzaminu lub kolokwium.