§ 6. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  6.
Urlopu szkoleniowego udziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza.