§ 4. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  4.
1.
Do dnia 10 grudnia każdego roku kalendarzowego w jednostce organizacyjnej SKW sporządza się plan urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych na następny rok kalendarzowy.
2.
Podstawą opracowania planu są wnioski składane przez funkcjonariuszy do dnia 30 listopada każdego roku na rok następny.
3.
Właściwy przełożony funkcjonariusza zatwierdza do końca roku kalendarzowego plan urlopów wypoczynkowych i urlopów dodatkowych podległych mu funkcjonariuszy na następny rok kalendarzowy.
4.
Udzielenie funkcjonariuszowi urlopu oraz dokonywanie zmian dotyczących udzielenia tego urlopu ogłasza się w rozkazie właściwego przełożonego funkcjonariusza, z podaniem rodzaju urlopu i czasu jego trwania.