§ 3. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  3.
1.
Funkcjonariuszowi nie udziela się urlopu wypoczynkowego lub urlopu dodatkowego w okresie zwolnienia go od zajęć służbowych wskutek choroby, konieczności sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny albo w okresie przebywania na innym urlopie.
2.
Urlopu wypoczynkowego lub urlopu dodatkowego nie udziela się funkcjonariuszowi uznanemu przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do służby w SKW.
3.
Jeżeli funkcjonariusz nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego lub urlopu dodatkowego w całości lub w części w ustalonym terminie z powodu usprawiedliwionej nieobecności w służbie, a w szczególności z powodu choroby powodującej czasową niezdolność do zajęć służbowych, właściwy przełożony funkcjonariusza przesuwa na wniosek tego funkcjonariusza urlop o czas trwania choroby na termin późniejszy, nieprzekraczający jednak trzech miesięcy od dnia ustania przyczyny uzasadniającej przesunięcie.
4.
Przesunięcie urlopu o czas trwania choroby następuje na podstawie przedłożonego przez funkcjonariusza zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę i czas jej trwania.