§ 2. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  2.
W sprawach urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, urlopu zdrowotnego, urlopu szkoleniowego, urlopu okolicznościowego oraz urlopu bezpłatnego właściwy jest Szef SKW lub upoważniony przez niego właściwy przełożony funkcjonariusza.