§ 16. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.