§ 13. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  13.
Urlopu zdrowotnego nie udziela się funkcjonariuszowi zwalnianemu ze służby w SKW wskutek dokonanego przez funkcjonariusza pisemnego wystąpienia ze służby lub w odniesieniu do którego została wydana decyzja o zwolnieniu ze służby.