§ 12. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  12.
Urlopu zdrowotnego udziela właściwy przełożony funkcjonariusza, na pisemny wniosek funkcjonariusza i po przedstawieniu przez niego wniosku komisji lekarskiej.