§ 11. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  11.
1.
Na wniosek komisji lekarskiej urlopu zdrowotnego można udzielić funkcjonariuszowi po zakończonym leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej albo w uzasadnionych przypadkach również po leczeniu ambulatoryjnym.
2.
Urlopu zdrowotnego udziela się w szczególności, gdy funkcjonariusz nie wymaga już dalszego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, ale nie odzyskał jeszcze pełnej zdolności do wykonywania obowiązków służbowych.