§ 10. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  10.
Urlopu bezpłatnego udziela się, biorąc pod uwagę przedstawione przez funkcjonariusza powody uzasadniające udzielenie urlopu bezpłatnego, a także prawidłowy tok pracy komórki organizacyjnej, w której pełni służbę funkcjonariusz.