§ 1. - Urlopy funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1262

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2006 r.
§  1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanym dalej "funkcjonariuszami", corocznego urlopu wypoczynkowego, urlopu dodatkowego, urlopu zdrowotnego, urlopu szkoleniowego, urlopu okolicznościowego oraz urlopu bezpłatnego.