Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.430

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie uregulowania wywozu ropy naftowej oraz przetworów ropy naftowej.

Na podstawie dekretu z dnia 23 listopada 1918 r. (Dz. P. № 17 poz. 44) i § 16 austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dn. 10 sierpnia 1915 r. (Dz. u. p. № 239), dotyczącego zajęcia ropy oraz art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5 czerwca 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy (Dz. Ust. R. P. № 70 poz. 472) zarządza się co następuje:
§  1. Wywóz przez linję celną ropy naftowej i produktów naftowych, wyliczonych w taryfie celnej

poz. 52 ust. 3 parafina i wazelina;

poz. 53 świece parafinowe oraz parafinowe z domieszką tłuszczów roślinnych i zwierzęcych; poz. 79 ust. 2 koks naftowy;

poz. 83 ust. 3 asfalty naftowe i smoła naftowa;

poz. 84 olej skalny ciemny i nieoczyszczony (ropa);

poz. 85 produkty destylacji oleju skalnego,

ust. 1 nafta i fotogen; oleje: solarowy, parafinowy smarowy, bez domieszki tłuszczów,

ust. 2 eter naftowy, gazolina, ligroina i benzyna,

ust. 3 smary i oleje z domieszką tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,

może się odbywać jedynie na podstawie wywozowych certyfikatów zwolnień, wydanych przez Państwowy Urząd Naftowy.

Pozwolenia wywozowe, wydane do dnia 13 lipca 1921 r. przez Okręgowe Urzędy Przywozu i Wywozu zachowują swą ważność aż do odwołania.

§  2. Rozporządzenie niniejsze niczem nie narusza mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1919 roku w sprawie uregulowania obrotu przetworami ropy naftowej (Dz. U. R. P. № 74 poz. 431) oraz rozporządzeń Ministra Skarbu w przedmiocie zmiany przepisów o zajęciu ropy (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 475) i w przedmiocie przydziału ropy bruttowej i ustalenia cen maksymalnych (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 70 poz. 476).
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.