Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.141

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
o uregulowaniu spraw prowadzonych przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Prezydia rad narodowych w miejscowościach uznanych za uzdrowiska przejmą majątek znajdujący się w zarządzie dotychczasowych komisji uzdrowiskowych i przekażą ten majątek jednostkom organizacyjnym właściwym do wykonywania zadań, do których realizacji służył ten majątek.
2. Przejęcie i przekazanie majątku powinno nastąpić przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w przepisach o przekazywaniu w ramach administracji państowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
§  2.
1. Pracownikom, wykonującym zadania dotychczasowych komisji uzdrowiskowych zapewnia się pracę w tych jednostkach organizacyjnych, które będą realizować zadania przewidziane w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150).
2. Przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej (§ 1 ust. 1), po zasięgnięciu opinii naczelnego lekarza uzdrowiska, kieruje pracowników, o których mowa w ust. 1, do pracy we właściwych jednostkach organizacyjnych, które zobowiązane są zawrzeć umowę o pracę.
3. Jeżeli w nowym miejscu pracy przysługuje wynagrodzenie niższe od pobieranego z tytułu pracy w komisji uzdrowiskowej, pracownik otrzymuje przez okres równy okresowi wypowiedzenia wyrównanie w wysokości różnicy pomiędzy dotychczasowym wynagrodzeniem, obliczonym jak za urlop wypoczynkowy, a wynagrodzeniem pracownika na nowym stanowisku.
4. Jeżeli pracownik odmówi podjęcia pracy, do której został skierowany, dotychczasowa umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu za wypowiedzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wyrównanie oraz wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wypłaca prezydium właściwej rady narodowej (§ 1 ust. 1).
6. Zmiana miejsca pracy, dokonana w myśl ust. 2, nie powoduje przerwy w ciągłości pracy i nie narusza uzależnionych od tego uprawnień pracownika.
§  4. Jednostki organizacyjne, którym prezydium właściwej rady narodowej przekaże majątek dotychczasowych komisji uzdrowiskowych, przejmą zobowiązania i wierzytelności związane z zarządzaniem tym majątkiem.
§  5.
1. Do załatwienia całości spraw związanych z przejęciem i przekazaniem majątku, dokumentów oraz agend dotychczasowych komisji uzdrowiskowych przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej powołuje komisję.
2. Skład komisji ustala prezydium właściwej rady narodowej, z tym że w skład komisji powinni wchodzić przedstawiciel tego prezydium jako przewodniczący oraz jako jej członkowie naczelny lekarz uzdrowiska i przedstawiciel dotychczasowej komisji uzdrowiskowej.
§  6. Rozporządzenie nie dotyczy majątku zarządzanego przez dotychczasowe komisje uzdrowiskowe, a przekazanego przez państwowe przedsiębiorstwo uzdrowiskowe w związku ze zleceniem tym komisjom określonych zadań.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.