Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.72.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Dz. U. № 66 poz. 448 r. 1920 i na mocy art. 2 punktu f ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. № 61 poz. 364) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Ruch publiczny na ulicach m. Lublina, Żyrardowa i miast powiatowych b. Kongresówki, znajdujących się na prawym brzegu rzeki Wisły, od godziny 10 wieczór do godziny 4 rano jest wzbroniony.

Art.  2.

Winni przekroczenia rozporządzenia niniejszego będą karani w drodze administracyjnej aresztem na czas do 3-ch miesięcy lub grzywną do 3.000 marek.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia. Warszawa, dnia 9 sierpnia 1920 r.

SPROSTOWANIE.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1920 roku № 67 poz. 449 w "ustawie z dnia 2 lipca 1920 roku o zwalczaniu lichwy wojennej", w artykule 30 zamiast: "art. 3 ust. 3 przep. przechodnich z 7 sierpnia 1919 r.", winno być: art. 3 ust. 3 przep. przechodnich z 7 sierpnia 1917 r.".