Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.72.495

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie uregulowania ruchu publicznego.

Na wniosek Gubernatora Wojskowego m. st. Warszawy i okolic na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Dz. Ust. № 66 poz. 448 r. 1920 i na mocy art. 2 punktu f) ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. № 61 poz. 364) zarządzam, co następuje:
Art.  1.

Ruch publiczny na ulicach m. st. Warszawy od godziny 10 wieczór do godziny 4 rano jest wzbroniony.

Art.  2.

Winni przekroczenia rozporządzenia niniejszego będą karani w drodze administracyjnej aresztem na czas do 3-ch miesięcy lub grzywną do 3000 marek.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.