Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.102.737

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 19 listopada 1921 r.
o uregulowaniu podatku od papierosów.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w przedmiocie wstrzymania terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 92, poz. 677) zarządza się co następuje:
§  1. W porozumieniu z przedstawicielami przemysłu tytoniowego ustanawia się następujące ceny drobnej sprzedaży papierosów;
CenaA1-400mk.za100sztuk
"A2-500""100"
"B1-600""100"
"B2-700""100"
"C1-800""100"
"C2-900""100"
"D1-1000""100"
"D2-1200""100"
"E1-1400""100"
"E2-1600""100"
"F1-1800""100"
"F2-2000""100"
§  2. Podatek od papierosów ustanowiony ustawą niemiecką z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 631) pobierany będzie zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 92. poz. 677) w wysokości 50a/o od ceny drobnej sprzedaży papierosów.
§  3. Wytwórca, względnie hurtowny sprzedawca, unieważniając za pomocą napisu lub stempla opaskę podatkową, winien równocześnie uwidocznić w ten sam sposób pod swoim nazwiskiem lub oznaczeniem firmy także cenę papierosów, podając cenę jednej sztuki.
§  4. Względem dodatkowego opodatkowania zapasów papierosów ma zastosowanie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. p podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R P. № 85, poz. 615) z tą zmianą, że zamiast tamże powołanego § 7 rozporządzenia Rady Ministrów zastosowuje się § 1, 2 i 3 niniejszego rozporządzenia i że zamiast dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów miarodajnym jest dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5. Bliższe postanowienia co do sposobu urządzenia i wydawania opasek podatkowych (banderoli) oraz co do dodatkowego opodatkowania zapasów będą zawarte w rozporządzeniu wykonawczem.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.