Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.74.431

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
w sprawie uregulowania obrotu przetworami ropy naftowej, podlegającemi sekwestrowi na podstawie dekretu Rządu Polskiego z dnia 23 listopada 1918 roku (Dz. Praw № 17) oraz na podstawie b. cesarsko-austrjackiego rozporządzenia z dnia 10 października 1914 r. (austr. Dz. Praw № 274).

Art.  1.

Przetwory ropy naftowej pozostają nadal pod sekwestrem Państwa.

Art.  2.

Rafinerje nafty i fabryki przetworów ropy naftowej mają przedkładać oddziałowi Przemysłu Naftowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu wykazy na dzień 1-y każdego miesiąca zapasów przyrostu i odpływu ropy i przetworów ropy naftowej. Wykazy te muszą być nadane na pocztę najpóźniej 5-go każdego miesiąca.

Art.  3.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu zwalnia rafinerjom i fabrykom przetworów ropy naftowej dla zużycia wewnątrz kraju odpowiednie kontyngenty przetworów ropy naftowej. W zakresie zwolnionych kontyngentów nabycie i sprzedaż przetworów ropnych w rafinerjach oraz obrót niemi wewnątrz kraju nie podlegają żadnym ograniczeniom. Natomiast nie dotyczy to nafty, parafiny i świec, zakup których i sprzedaż podlega nadal ograniczeniom i odbywa się na zasadzie certyfikatów zwolnień wydawanych przez Oddział Przemysłu Naftowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Niewielkie ilości nafty i parafiny dla celów przemysłowych (z wyjątkiem fabrykacji świec) mogą być nabywane bezpośrednio w rafinerjach na podstawie zaświadczeń lokalnych władz przemysłowych.

Art.  4.

Ceny na przetwory ropy naftowej naznacza Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Art.  5.

Dla czuwania nad przestrzeganiem przepisów tego rozporządzenia i wydanych na tej podstawie zarządzeń wykonuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu przez swoje organy kontrole i nadzór nad przedsiębiorstwami, wymienionemi w art. 2.

Art.  6.

Przekroczenie tego rozporządzenia i zarządzeń na tej podstawie wydanych oraz współdziałanie w ich udaremnieniu podlegają ustanowionym przepisom karnym.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września 1919 roku.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 1919 r.