Uproszczenie trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.7.59

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1969 r.
w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

W celu uproszczenia i usprawnienia działalności naczelnych i centralnych organów administracji Rada Ministrów zarządza, co następuje:
Na podstawie ustaw i dekretów powołanych w niniejszym rozporządzeniu znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia w sprawach, o których mowa w dalszych przepisach niniejszego rozporządzenia.
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Ministrem Finansów, przewidziany:
1)
w § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych (Dz. U. Nr 67, poz. 332 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, poz. 172) oraz ustawy z dnia 12 marca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94),
2)
w § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach handlowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 17, poz. 92 oraz z 1960 r. Nr 22, poz. 127), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1958 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78),
3)
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 260) i dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 59),
4)
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej (Dz. U. Nr 38, poz. 243), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. z 1949 r. Nr 11, poz. 72) i dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 185).
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany:
1)
w § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem (Dz. U. Nr 47, poz. 232 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5),
2)
w § 29 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22, poz. 146 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz dekretu z dnia 16 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92),
3)
w § 2 ust. 6 i 7 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
4)
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników farmaceutycznych oraz uposażenia innych pracowników zatrudnionych w aptekach otwartych i kolejowych (Dz. U. Nr 20, poz. 123), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 2),
5)
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia średniego personelu medycznego (Dz. U. Nr 20, poz. 124), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
6)
w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych (Dz. U. Nr 20, poz. 125), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
7)
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz. U. Nr 20, poz. 126), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
8)
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników gospodarczych, pracowników obsługowych, pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników służby technicznej, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego, w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 127), wydanego na podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami),
9)
w § 9 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 128), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39).
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, przewidziany:
1)
w § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 12), wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 298),
2)
w § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 1963 r. w sprawie funduszu postępu techniczno-ekonomicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 274 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 221).
Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany:
1)
w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przenoszenia na inne miejsce służbowe (Dz. U. Nr 38, poz. 279 z późniejszymi zmianami), obowiązującego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39),
2)
w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszy administracji celnej (Dz. U. Nr 35, poz. 210), wydanego na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39).
Znosi się wymóg porozumienia się z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli oraz uzyskiwania zgody Prezesa Rady Ministrów, przewidziany w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej (Dz. U. z 1954 r. Nr 50, poz. 255 i z 1957 r. Nr 47, poz. 224), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 101).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki oraz innym zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.