Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa uprawnienia szczególne w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz zasady przyznawania tych świadczeń i ich wysokość oraz inne dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, w zakresie, w jakim te świadczenia i dodatki były przewidziane w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie tej ustawy.
§  2.
1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego na stanowisku komornika skarbowego, poborcy skarbowego, starszego poborcy skarbowego, referenta, starszego referenta, inspektora i starszego inspektora, zwanemu dalej "egzekutorem", za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:
1) 6,15 % ściągniętej bezpośrednio od zobowiązanego kwoty obejmującej należności pieniężne wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli kwota ta została:
a) pobrana bezpośrednio u zobowiązanego w gotówce,
b) uzyskana z realizacji książeczek oszczędnościowych lub bankowych papierów wartościowych,
c) wpłacona przez zobowiązanego organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi w ciągu 14 dni po dokonaniu zajęcia, o którym mowa w pkt 2 i 4,
d) uzyskana ze sprzedaży ruchomości, w tym walut obcych, lub praw majątkowych - za wszystkie czynności dokonane w toku egzekucji z ruchomości albo egzekucji z praw majątkowych, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 6;
2) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za zajęcie jednej lub więcej ruchomości, dokonane u zobowiązanego w ramach tego samego przydziału pracy i niezależnie od liczby przydzielonych tytułów wykonawczych wystawionych na tego zobowiązanego;
3) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za odebranie jednej lub więcej zajętych ruchomości, dokonane u zobowiązanego w ramach tego samego przydziału pracy i niezależnie od liczby przydzielonych tytułów wykonawczych wystawionych na tego zobowiązanego;
4) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za każde zajęcie prawa majątkowego przez spisanie protokołu odbioru dokumentu lub protokołu zajęcia;
5) 1,85 % ściągniętych od zobowiązanego kwot należności pieniężnych wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w wyniku zastosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z wierzytelności z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych oraz z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - za wszystkie czynności dokonane w toku tych egzekucji, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 lit. b i d oraz w pkt 6;
6) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
7) 3,08 % ściągniętych od zobowiązanego kwot należności pieniężnych wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w wyniku zastosowania egzekucji z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, a także z pozostałych praw majątkowych - za wszystkie czynności dokonane w toku tych egzekucji, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 lit. b i d oraz w pkt 4;
8) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za odebranie od zobowiązanego zarządu nieruchomości i ustanowienie zarządcy nieruchomości;
9) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za zarządzenie odebrania nieruchomości i inne czynności związane z jej odebraniem;
10) 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za wszystkie czynności związane z dokonywanym opisem i szacowaniem wartości zajętej nieruchomości;
11) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za wszystkie czynności związane z obwieszczaniem o licytacji nieruchomości;
12) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za przeprowadzenie licytacji nieruchomości;
13) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za wszystkie czynności związane z przybiciem i przyznaniem własności nieruchomości;
14) 0,5 % ściągniętych kwot w wyniku zastosowania egzekucji z nieruchomości - za wszystkie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad tą egzekucją;
15) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za przeprowadzenie kontroli u zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności;
16) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za udział w komisji dokonującej przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków, jeżeli w wyniku przeszukania zostaną ujawnione składniki majątkowe, z których egzekucja doprowadziła do zaspokojenia w całości lub w części dochodzonych należności;
17) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości przez ich usunięcie, uszkodzenie lub zbycie;
18) 1,85 % wartości zabezpieczonego mienia, nie więcej jednak niż do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za dokonanie zajęcia zabezpieczającego należności pieniężnych;
19) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za odebranie ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od podmiotu, co do którego orzeczono przepadek rzeczy, oraz za sprzedaż takich ruchomości;
20) 1,85 % wartości zabezpieczonego mienia, nie więcej jednak niż do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego - za wykonanie postanowień prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów.
2. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży ruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4. Wynagrodzenie to nie przysługuje w przypadku sprzedaży podmiotom prowadzącym działalność handlową lub przekazania do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości.
3. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie przysługuje komornikowi skarbowemu.
4. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 19, przysługuje po przekazaniu ruchomości do magazynu, kasy pancernej urzędu skarbowego, punktu sprzedaży lub na parking strzeżony.
5. Jeżeli podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest osoba fizyczna, za odebranie i sprzedaż ruchomości przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Przepisy ust. 1 pkt 19 i 20 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa, jeżeli podlegają zabezpieczeniu lub likwidacji na podstawie przepisów prawa karnego, przepisów o rzeczach znalezionych albo przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy.
7. Wynagrodzenie prowizyjne od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, objętej jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Jeżeli uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-15 i 17-20, przysługuje za czynności dokonane przez więcej niż jednego egzekutora, ich wynagrodzenie wynikające z tego uprawnienia ustala się w równych częściach.
9. Jeżeli wynagrodzenie prowizyjne jest uzależnione od ściągnięcia egzekwowanej należności w całości lub w części lub dokonania wszystkich czynności w toku egzekucji z ruchomości lub prawa majątkowego, wynagrodzenie to przysługuje za miesiąc, w którym warunki te zostały spełnione.
10. Łączne miesięczne wynagrodzenie prowizyjne egzekutora, ustalone zgodnie z ust. 1-9, przysługuje w wysokości nieprzekraczającej czterokrotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się do wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego za czynności dokonane w toku egzekucji z pieniędzy, z ruchomości oraz z praw majątkowych, jeżeli zajęcie praw majątkowych nastąpi przez spisanie protokołu odbioru dokumentu lub protokołu zajęcia.
12. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4, 6, 8-13 i 15-20 oraz ust. 5, 7 i 10, ustala się z zastosowaniem najniższego mnożnika w grupie stanowisk wspomagających, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79).
13. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.
§  3. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie morskim, biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie bądź wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu, otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.
§  4.
1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym przysługują:
1) uprawnienia związane z Dniem Górnika,
2) specjalne wynagrodzenie miesięczne,
3) 1 (uchylony)
- w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13).
2. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym, uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej i do specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje świadczenie z jednego tytułu, wybrane przez pracownika.
3. 2 (uchylony).
4. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w okręgowym urzędzie górniczym i Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, przeprowadzającemu w warunkach uciążliwych w zakładach górniczych inspekcje oraz badania określone szczególnymi przepisami, przysługuje:
1) za pracę w niedziele i święta określone odrębnymi przepisami oraz za pracę w inne dni niebędące dniami pracy w urzędzie - wynagrodzenie jak za pracę w dniu będącym dniem pracy w urzędzie oraz inny wolny od pracy dzień przypadający w dniu pracy w urzędzie albo wynagrodzenie jak za dzień będący dniem pracy w urzędzie i dodatek w wysokości 100 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego;
2) za każdą godzinę pracy poza obowiązującym rozkładem czasu pracy - dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
5. Przepisy ust. 4 mają zastosowanie do członków korpusu służby cywilnej, których praca w niedziele i święta lub poza obowiązującym rozkładem czasu pracy ma charakter stały.
§  5-7. 3 (uchylone).
§  8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 997, z 2000 r. Nr 48, poz. 563 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 633).
§  9. 4 (uchylony).
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.249.1858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2007 r.
2 § 4 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.249.1858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2007 r.
3 § 5-7 uchylone przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.249.1858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2007 r.
4 § 9 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.249.1858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 2007 r.