Art. 5. - Uprawnienia Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.59.390

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1939 r.
Art.  5.
(1)
Osoby, wykonywające na rachunek własny lub cudzy pomiary geofizyczne dla zbadania budowy geologicznej, obowiązane są przed rozpoczęciem robót zawiadomić P. I. G. o miejscu pomiarów, przewidywanym terytorialnym ich zasięgu i metodach pomiarowych, a po wykonaniu pomiarów przedstawić mu w odpowiedniej formie otrzymane wyniki.
(2)
Wyniki pomiarów geofizycznych, wykonanych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, muszą być przedstawione P. I. G. na jego żądanie. Koszty sporządzenia kopij żądanych materiałów pokrywa P. I. G.