Art. 2. - Uprawnienia Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.59.390

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1939 r.
Art.  2.
(1)
Delegaci P. I. G. są uprawnieni po zawiadomieniu właściwego kierownictwa i wylegitymowaniu się upoważnieniem P. I. G. do oglądania i badania wszelkich robót, dających wgląd w podziemną budowę terenu, jak: odkrywki, wykopy, wiercenia, bicie studzien i szybów, sztolni i chodników - w toku ich wykonywania oraz do pobierania próbek skał i minerałów, napotykanych przy tych robotach.
(2)
Osoby, wykonywające roboty, wymienione w ust. (1) lub kierujące nimi, są obowiązane do udzielania delegatom P. I. G. wyjaśnień co do wszelkich objawów, dotyczących geologicznej budowy terenu, zaszłych przy prowadzeniu tych robót.