Uprawnienia funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.39.172

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 20 marca 1991 r.
w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179) i art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Funkcjonariusze Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonkowie uprawnieni są do ulgi 50% przy przejazdach w krajowej komunikacji otwartej, tj. w powszechnie dostępnych i kursujących według podanych do wiadomości publicznej rozkładów jazdy pociągach przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i autobusach przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej.
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgi określonej w § 1 są:
1)
legitymacja służbowa funkcjonariusza Policji,
2)
legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa,
3)
legitymacja małżonków funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa, stosowana dla pracowników urzędów państwowych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie korzystania przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz ich małżonków z ulg przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji (Dz. U. z 1986 r. Nr 10, poz. 58).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.