Art. 5a. - [Ulgowe przejazdy na podstawie biletów miesięcznych nabywanych przez gminę] - Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.295 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  5a.  [Ulgowe przejazdy na podstawie biletów miesięcznych nabywanych przez gminę]

W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.