[Wyłączenie stosowania ustawy] - Art. 1b. - Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. - Dz.U.2018.295 t.j. - OpenLEX

Art. 1b. - [Wyłączenie stosowania ustawy] - Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.295 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2018 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1b.  [Wyłączenie stosowania ustawy]
1. 
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a;
2)
osób, którym przewoźnik przyznał, w ramach własnej strategii handlowej, ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym;
3)
pracowników firm przewozowych kolejowych i autobusowych, emerytów, rencistów tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim firmy te przyznały uprawnienia do ulgowych przejazdów;
4)
pracowników przewoźników kolejowych odbywających służbowe przejazdy na podstawie zezwoleń, o których mowa w odrębnych przepisach, uprawniających do służbowego przebywania podczas jazdy w kabinach podróżnych pojazdów trakcyjnych nieprzeznaczonych dla podróżnych;
5)
pasażerów odbywających podróż pociągami EuroCity i InterCity w komunikacji międzynarodowej;
6)
osób w komunikacji autobusowej ekspresowej, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2a.
2. 
Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić 95%, 93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33%, stanowić wielokrotności tych liczb oraz nie może być przez nie podzielna.