Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.141.1586

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi, kwalifikacje i sposób ich uzyskiwania, wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnień, wzory dokumentów stwierdzających te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczególne zasady bezpieczeństwa - obowiązujące przy uprawianiu sportów o charakterze strzeleckim.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sportach o charakterze strzeleckim, zwanych dalej "strzelectwem", należy przez to rozumieć strzelectwo: kulowe, śrutowe i z broni pneumatycznej, uprawiane zarówno w ramach współzawodnictwa sportowego, jak i rekreacyjnie.
Do uprawiania strzelectwa, w zakresie określonym w § 2, jest niezbędne posiadanie dokumentu stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa, zwanego dalej "patentem strzeleckim".
Przepisy rozporządzenia nie dotyczą osób uprawiających strzelectwo z broni używanej do celów łowieckich i posiadających uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów.
1.
Patent strzelecki nadaje, zawiesza i cofa Polski Związek Strzelectwa Sportowego, zwany dalej "PZSS".
2.
Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
3.
Patent strzelecki nadaje się osobie, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu.
Patent strzelecki uprawnia do:
1)
uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został nadany,
2)
ubiegania się o uzyskanie licencji PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym na podstawie odrębnych przepisów,
3)
ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
4)
ubiegania się, na podstawie odrębnych przepisów, o wydanie pozwolenia na broń sportową.
1.
Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:
1)
złożenie wniosku o wydanie patentu strzeleckiego,
2)
złożenie zaświadczenia od lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania strzelectwa,
3)
złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania regulaminów strzelań oraz warunków uprawiania strzelectwa,
4)
zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w § 9,
5)
złożenie oświadczenia o niekaralności prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2.
Osoby niepełnoletnie są obowiązane dołączyć do wniosku pisemną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na uprawianie danej dyscypliny strzelectwa.
Wniosek o wydanie patentu strzeleckiego zawiera:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
2)
określenie dyscypliny strzelectwa, na którą ma być wydany ten patent,
3)
datę i podpis wnioskodawcy,
4)
potwierdzenie zaliczenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w § 9,
5)
zgodę, o której mowa w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy zawartych we wniosku.
1.
Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez PZSS, składająca się co najmniej z 3 członków.
2.
W skład komisji przeprowadzającej egzamin wchodzą nie mniej niż 2 osoby posiadające uprawnienia co najmniej trenera klasy pierwszej, instruktora lub sędziego sportowego określonej dyscypliny strzelectwa.
1.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
2.
Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących:
1)
posiadania, przechowywania, przenoszenia i przewożenia broni sportowej,
2)
zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
3)
regulaminów strzelań,
4)
budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej,
5)
Kodeksu karnego w zakresie użycia broni w stanie wyższej konieczności i w obronie koniecznej.
3.
Część praktyczna obejmuje zaliczenie sprawdzianu strzeleckiego.
4.
Szczegółowe kryteria części praktycznej egzaminu, o którym mowa w ust. 3, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań.
2.
Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.
W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części:
1)
teoretycznej - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2)
praktycznej - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia niezdania egzaminu.
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana uzyskać odrębny patent strzelecki dla każdej z tych dyscyplin.
1.
Patent strzelecki zawiera:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz numer ewidencyjny PESEL uprawnionego,
2)
serię i numer,
3)
określenie dyscypliny strzelectwa, na której uprawianie został nadany,
4)
miejsce i datę wydania,
5)
termin ważności, jeżeli został wydany na czas określony.
2.
Wzór patentu strzeleckiego zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
PZSS może cofnąć patent strzelecki w przypadku:
1)
odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim,
2)
stwierdzenia przez lekarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, niezdolności do uprawiania danej dyscypliny strzelectwa,
3)
rażącego naruszenia regulaminów strzeleckich,
4)
nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego z przepisami posługiwania się bronią,
5)
niewnoszenia opłat określonych przez PZSS.
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych patentów strzeleckich.
1.
Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów, posiadający licencję sędziego sportowego przyznaną przez PZSS.
2.
Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, w zakresie strzelectwa.
1.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy określa regulamin strzelnicy, ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298).
2.
Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie.
3.
Za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny kierownik strzelnicy.
Szczególne zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu strzelectwa zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Posiadanie patentu strzeleckiego potwierdza zakres kwalifikacji sportowych, jakie spełnia osoba posiadająca lub ubiegająca się o wydanie zezwolenia na broń do celów sportowych na podstawie odrębnych przepisów.
1.
Osoby uprawiające strzelectwo są obowiązane, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, złożyć wniosek o wydanie patentu strzeleckiego.
2.
Od egzaminu, o którym mowa w § 9, są zwolnione osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadały licencję PZSS na uprawianie strzelectwa.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

1. Strzelanie z palnej broni sportowej:

1) pistoletu sportowego małokalibrowego bocznego zapłonu oraz pistoletu centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza sportowa 500 x 200 mm,

b) odległość - 25 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 6 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

2) karabinka sportowego małego kalibru (5,6 mm):

a) cel - tarcza sportowa 154,4 x 112,4 mm,

b) odległość - 50 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 8 minut,

e) postawa - leżąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

3) karabinu sportowego centralnego zapłonu:

a) cel - tarcza sportowa 1 000 x 600 mm,

b) odległość - 300 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 8 minut,

e) postawa - leżąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

4) gładkolufowej broni śrutowej:

a) cel - lecący rzutek,

b) ilość nabojów - 5 sztuk,

c) czas - 6 minut,

d) postawa - stojąca, na stanowisku usytuowanym na wprost wyrzutni, w odległości 15 m,

e) ocena - do zdania strzelania wymagane jest trafienie co najmniej trzech rzutków.

Uwaga: sprawdzian strzelecki przeprowadza się na strzelnicy przystosowanej do wyrzucania rzutków.

2. Strzelanie z broni pneumatycznej sportowej:

1) pistoletu:

a) cel - tarcza sportowa 155,5 x 59,5 mm,

b) odległość - 10 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów;

2) karabinka:

a) cel - tarcza sportowa 45,5 x 30,5 mm,

b) odległość - 10 metrów,

c) ilość nabojów - 5 sztuk,

d) czas - 9 minut,

e) postawa - stojąca,

f) ocena - do zdania strzelania wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PATENTU STRZELECKIEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY UPRAWIANIU STRZELECTWA

1. Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością.

2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.

3. Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.

4. Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub w innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.

5. Nie wolno pozostawiać broni bez dozoru.

6. Nie wolno odkładać broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu.

7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i tylko po komendzie "ŁADUJ" lub "START". Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób.

8. Po komendzie lub sygnale "STOP" lub "ROZŁADUJ" wszyscy strzelający muszą natychmiast przestać strzelać, rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na stanowisku strzeleckim.

9. Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", "STOP", "ROZŁADUJ" i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien, że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.

10. Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być rozładowana i zabezpieczona.

11. Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

12. Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinni nosić indywidualne ochraniacze słuchu.

13. Strzelający podczas strzelania powinni nosić bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające takie funkcje.

14. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką dorosłych.