Art. 10. - Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.34.144

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2001 r.
Art.  10.
1.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. Nr 47, poz. 409 z późniejszymi zmianami),
2)
ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. Nr 26, poz. 240 z późniejszymi zmianami),
3)
przepisy dekretu z dnia 11 kwietnia 1947 r. - prawo karne skarbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 140 z późniejszymi zmianami), dotyczące naruszenia przepisów o monopolu tytoniowym.
2.
Dotychczasowe przepisy wydane w wykonaniu ustaw wymienionych w ust. 1 pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszego dekretu, o ile nie są z nim sprzeczne.
3.
Wykonanie dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych należy w zakresie handlu detalicznego do właściwości Ministra Handlu Wewnętrznego.