Art. 1. - Uprawa tytoniu i wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.34.144

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2001 r.
Art.  1.
1.
Uprawą rośliny tytoniowej mogą zajmować się tylko osoby do tego uprawnione.
2.
Uprawniony jest ten, kto zawarł umowę o uprawę i dostawę tytoniu z instytucją lub przedsiębiorstwem, wyznaczonym przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
3.
Nie wymaga zawarcia umowy uprawa rośliny tytoniowej dla celów naukowo-badawczych przez instytuty naukowo-badawcze w granicach ich zadań statutowych; jednakże instytuty te obowiązane są tytoń uzyskany z uprawy rośliny tytoniowej, zbędny dla celów naukowo-badawczych, przekazać instytucji lub przedsiębiorstwu, wyznaczonemu przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
4.
Szkoły rolnicze i rolnicze instytucje oświatowe mogą uprawiać roślinę tytoniową dla celów szkoleniowych za zgodą i na warunkach określonych przez Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego.
5. 1
Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi zasady zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz ceny zakupu tytoniu.
6.
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Rolnictwa ustali wzory umów o uprawę i dostawę tytoniu, organy właściwe do sprawowania kontroli nad wykonaniem tych umów, jak również tryb i warunki zgłaszania uprawy rośliny tytoniowej dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych (ust. 3 i 4) oraz warunki przekazywania tytoniu przez instytuty naukowo-badawcze (ust. 3).
7. 2
Zarządzenia przewidziane w ust. 2, 5 i 6 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
1 Art. 1 ust. 5 zmieniony przez art. 9 lit. a) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
2 Art. 1 ust. 7 zmieniony przez art. 9 lit. b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.