§ 1. - Upoważnienie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2121

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2019 r.
§  1. 
Upoważnia się Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych:
1)
pirotechnika;
2)
rusznikarza;
3)
specjalisty do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
4)
technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych;
5)
operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych.