Upoważnienie przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.99.764

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 1931 r.

USTAWA
z dnia 22 października 1931 r.
upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia zagranicznych długoterminowych pożyczek inwestycyjnych (towarowych i gotówkowych) na rozbudowę i udoskonalenie sieci telefonicznej oraz produkcji sprzętu telefonicznego do ogólnej wysokości 650.000 funtów szterlingów lub ich równowartości w dolarach U. S. A. w złocie, licząc po $ 4,8666 za funt szterlingów, lub we frankach francuskich po 124,21 franków za funt szterlingów, lub w złotych polskich w złocie po 43,381 złotych za funt szterlingów z 12-letnim okresem spłaty, oprocentowanych nie wyżej niż w stosunku 8 1/2% od sta rocznie.

(1)
Upoważnia się przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do emisji 61/2%-owych obligacyj pod nazwą "61/2%-owe obligacje państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon serji telefonicznej A z r. 1931" do wysokości 1.000.000 funtów szterlingów lub ich równowartości w dolarach U. S. A. w złocie, licząc po $ 4,8666 za funt szterlingów, lub we frankach, francuskich po 124,21 franków za funt szterlingów lub w złotych polskich w złocie po 43,381 złotych za funt szterlingów z 12-letnim okresem umorzenia i upoważnia się przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do oddania tych obligacyj w zastaw na zabezpieczenie należności, przypadających z tytułu wymienionych pożyczek, oraz do sprzedania tych obligacyj.
(2)
Ustanowienie prawa zastawu i przywileju pierwszeństwa nastąpi przez proste wręczenie obligacyj wierzycielowi.

Spłata kapitału i odsetek od obligacyj zostaje zabezpieczona z mocy niniejszej ustawy prawem zastawu na wpływach brutto przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pochodzących z eksploatacji sieci telefonicznej, z pierwszeństwem zaspokojenia przed wszystkiemi innemi wierzytelnościami, nie wyłączając pretensyj skarbowych.

Upoważnia się Ministra Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu do ustalenia szczegółowych warunków zaciągnięcia pożyczek, wymienionych w art. 1, oraz warunków emisji, ceny sprzedażnej, sposobu zabezpieczenia obligacyj, warunków ich zastawienia na zabezpieczenie spłaty pożyczek, wreszcie wszelkich innych warunków, związanych z emisją obligacyj lub spłatą pożyczek.

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów poręki państwowej dla pożyczki obligacyjnej, zaciągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe "Polslka Poczta, Telegraf i Telefon" na podstawie niniejszej ustawy.

Upoważnia się Ministra Poczt i Telegrafów do wyrażenia w imieniu przedsiębiorstwa państwowego "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" zgody na poddanie rozstrzygnięciu sądu polubownego wszelkich sporów tegoż przedsiębiorstwa z wierzycielem z tytułu umów pożyczkowych i obligacyjnych, przewidzianych w niniejszej ustawie, oraz z tytułu kontraktów, zawartych w związku z powyższemi umowami o dostawę sprzętu telefonicznego i rozbudowę i udoskonalenie produkcji sprzętu telefonicznego.

Upoważnia się przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do przyjęcia odpowiedzialności za zobowiązania Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych, mogące wyniknąć z przewidzianych w art. 6 niniejszej ustawy kontraktów o dostawę sprzętu telefonicznego i rozbudowę i udoskonalenie produkcji sprzętu telefonicznego.

Umowy, zawarte w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej ustawy, będą zwolnione od wszelkich opłat i należytości stemplowych.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.