Upoważnienie organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2812

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 45c ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do realizacji zadania, o którym mowa w art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 1330), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265, 1964 i 2180).