Upoważnienie organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1330

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 45c ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do realizacji zadania, o którym mowa w art. 45c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).