Upoważnienie organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1901

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu sprawy wewnętrzne

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, 1086 i 1566) zarządza się, co następuje:
Do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych upoważnia się:
1)
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie zawodów:
a)
strażak,
b)
technik pożarnictwa,
c)
inżynier pożarnictwa;
2)
Komendanta Głównego Policji - w zakresie zawodów:
a)
kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
b)
kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego,
c)
detektyw.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1106), które na podstawie art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r.