Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 1922 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wojskowych do powołania na ćwiczenia lekarzy weterynarji.

Na zasadzie art. 12 tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z dnia 27 października 1918 r. (Dz. P. K. P. № 13, poz. 28) zarządza się co następuje:
§  1. Upoważnia się Ministra Spraw Wojskowych do powołania nas nadzwyczajne cwiczenia wojskowe niezbędnej ilości lekarzy weterynarji, celem uruchomienia komisji przeglądowych koni i przeprowadzenia przeglądu koni na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin powołania oraz czas trwania ćwiczeń ustali Minister Spraw Wojskowych.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.