Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.67

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

USTAWA
z dnia 24 stycznia 1922 r.
O upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych państwowej gwarancji finansowej do sumy Ł. 2.000.000 dla zobowiązań, zaciągniętych przez organizacje rolniczo-handlowe, na zakup zagranicą środków produkcji rolnej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr, Państwowych państwowej gwarancji finansowej do wysokości Ł. 2.000.000 dla zobowiązań, jakie będą zaciągnięte przez organizacje rolniczo-handlowe względem firm zagranicznych, w celu sprowadzenia do Polski artykułów, służących do podniesienia produkcji rolnej, a mianowicie: nawozów sztucznych i surowców do ich wyrobu, maszyn rolniczych, nasion, paszy treściwej oraz inwentarza roboczego i zarodowego.

Art.  2.

Gwarancja powyższa obejmować może tylko te zobowiązania organizacji rolniczo-handlowych, które zaciągnięte będą przed 1 lutego 1923 roku, a nie będą pokryte do dnia 15 marca 1923 roku.

Art.  3.

Minister Skarbu po porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych dokona podziału ogólnej sumy gwarancji Ł. 2.000.000 między poszczególne organizacje rolniczo-handlowe.

Art.  4.

Powyższej gwarancji Minister Skarbu może udzielić po uzyskaniu dostatecznego, zabezpieczenia na rzecz Skarbu.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy powierzą się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi z dniem, jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.