Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa. - Dz.U.1922.88.788 - OpenLEX

Upoważnienie Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.88.788

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1922 r.

USTAWA
z dnia 26 września 1922 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Robót Publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.

Celem wprowadzenia ułatwień w dziedzinie budownictwa w miastach upoważnia się Ministra Robót Publicznych na przeciąg 2 lat od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do wydawania dla miast rozporządzeń w przedmiocie przepisów budowlanych.

Poszczególne przepisy, wydane w drodze ustaw i rozporządzeń a obecnie w miastach stosowane w dziedzinie budownictwa, tracą moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie odnośnych przepisów zastępczych, wydanych przez Ministra Robót Publicznych w myśl art. 1 niniejszej ustawy.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Robót Publicznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.