Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.58.364

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych:

W myśl rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 14 lipca 1920 w przedmiocie wprowadzenia ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. na obszar b. dzielnicy pruskiej i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Pr, Nr 61 poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny Rada Ministrów upoważnia niniejszem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej na okres 3-ch miesięcy od dnia 15 lipca 1920 r. do dnia 15 października 1920 r. do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych, ograniczających prawa obywatelskie, przewidziane w art. 2 tejże ustawy.