Upoważnienie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2490

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych

Na podstawie art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 oraz z 2022 r. poz. 1370 i 2364) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).