Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1963 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

Na podstawie art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.), zwane dalej "terenowymi organami Straży Granicznej", do wykonywania następujących zadań organów celnych:
1) kontroli stanu towarów;
2) przeszukiwania osób;
3) kontroli wymaganych dokumentów i ich autentyczności;
4) zatrzymywania i kontroli środków transportu;
5) kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby fizyczne;
6) przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych w formie ustnej albo w formie innej niż ustna lub pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa:
a) w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),
b) w tytule II rozdziale X rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 324 z 10.12.2009, str. 23);
7) zwalniania towarów w przypadku przyjęcia zgłoszeń celnych, o których mowa w pkt 6.
§  2.  Zadania, o których mowa w § 1, terenowe organy Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzaniu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej:
1) w morskich przejściach granicznych, portach rybackich oraz przystaniach rybackich, w związku z pływaniem sportowym i rybołówstwem morskim;
2) przy przekraczaniu przez osoby granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą poza przejściami granicznymi, w związku z wykonywaniem przez nie na granicy prac przy urządzeniach technicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak również prac przy mostach, budowlach wodnych, regulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub konserwatorskich;
3) przy przekraczaniu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą w czasie pełnienia przez nich służby i w związku z tą służbą.
§  3.  Morskie przejścia graniczne, porty rybackie oraz przystanie rybackie, o których mowa w § 2 pkt 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  W przypadkach innych niż określone w § 1 i 2 terenowe organy Straży Granicznej informują przekraczającego granicę o właściwości miejscowej i rzeczowej organów celnych.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. 2

ZAŁĄCZNIK

MORSKIE PRZEJŚCIA GRANICZNE, PORTY RYBACKIE ORAZ PRZYSTANIE RYBACKIE, W KTÓRYCH TERENOWE ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ NIEKTÓRE ZADANIA ORGANÓW CELNYCH

I.

Morskie przejścia graniczne w miejscowościach:

1) Dziwnów

2) Gdańsk-Górki Zachodnie

3) Hel

4) Jastarnia

5) Łeba

6) Mrzeżyno

II.

Porty rybackie w miejscowościach:

1) Dźwirzyno

2) Nowa Karczma

3) Rowy

III.

Przystanie rybackie w miejscowościach:

1) Brzeźno

2) Chałupy

3) Chłapowo

4) Chłopy

5) Dąbki

6) Dębek

7) Grzybowo

8) Jantar

9) Jarosławiec

10) Jastrzębia Góra

11) Jelitkowo

12) Karwia

13) Kąty Rybackie

14) Krynica Morska

15) Kuźnica

16) Międzyzdroje

17) Mikoszewo

18) Niechorze

19) Oksywie

20) Orłowo

21) Ostrowo

22) Sopot

23) Stegna

24) Sztutowo

25) Unieście

26) Ustronie Morskie

27) Witowo

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych (Dz.U.2004.101.1032), które traci moc na podstawie art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U.2009.168.1323) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.