Upoważnienie dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich. - Dz. Praw P. Pol.1919.14.167 - OpenLEX

Upoważnienie dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.167

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET

W celu umoźliwienia dalszej działalności Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i w uzupełnieniu dekretu z dnia 31 grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 4 z dn. 10 stycznia 1919 r. poz. 89) upoważniam na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 b. m. Dyrekcję Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania w Warszawie dalszych 250 miljonów marek polskich ponad sumę 500 miljonów, wskazanych w art. 3 Ustawy Kasy z dn. 7 grudnia 1918 r. z tem, aby Dyrekcji przysługiwało w danym wypadku prawo przygotowywania nietylko 500 markowych odcinków, lecz takźe i mniejszych podług swego uznania, stosownie do potrzeby rynku pieniężnego.
Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.