Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.197.2026

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY 1
z dnia 13 sierpnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Upoważnia się:
1) Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodów:
a) konserwatora zabytków ruchomych,
b) konserwatora zabytków nieruchomych,
c) konserwatora zabytkowej zieleni;
2) Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego do uznawania, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania zawodu archeologa.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.