Upoważnienie do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia... - Dz.U.2004.162.1707 - OpenLEX

Upoważnienie do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.162.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:
 Upoważnia się Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia:
1)
oceny wartości hodowlanej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny - w zakresie bydła, owiec, kóz oraz świń, z wyłączeniem linii hodowlanych świń wymienionych w § 1a;
2)
oceny wartości użytkowej zwierząt, publikowania wyników tej oceny oraz do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby tej oceny - w zakresie użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju oraz oceny testowej wartości użytkowej drobiu.
 Upoważnia się PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do prowadzenia:
1)
oceny wartości hodowlanej świń linii hodowlanych Naima, Redone, Gallia, P76, Neckar oraz publikowania wyników tej oceny;
2)
oceny wartości użytkowej linii hodowlanych świń, wymienionych w pkt 1, oraz publikowania wyników tej oceny.
 Upoważnia się Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej królików linii hybrydowej HYLA oraz publikowania wyników tej oceny.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny (Dz. U. Nr 81, poz. 736, z 2003 r. Nr 49, poz. 420 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 474), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 91, poz. 866).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.115.801) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2007 r.
2 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.68.602) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 maja 2005 r.
3 § 1b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 2007 r. (Dz.U.07.102.704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 2007 r.