Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1780

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2017 r.
§  1.  Upoważnia się Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, będące jednostką sektora finansów publicznych, do pełnienia funkcji jednostki centralnej zapewniającej funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), na poziomie krajowym, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.