[Wygaśnięcie prawa do uposażenia] - Art. 8. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Wygaśnięcie prawa do uposażenia] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  8.  [Wygaśnięcie prawa do uposażenia]
1. 
Prawo do uposażenia wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym żołnierz:
1)
został zwolniony z czynnej służby wojskowej;
2)
zmarł lub zaginął;
3)
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
Prawo do uposażenia żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę przygotowawczą wygasa z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej.
4. 
Prawo do uposażenia żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wygasa z ostatnim dniem jednorazowego okresu tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby.