[Uposażenie i inne należności pieniężne w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny] - Art. 47.... - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Uposażenie i inne należności pieniężne w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  47.  [Uposażenie i inne należności pieniężne w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny]

W razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego lub w czasie wojny żołnierze pełniący czynną służbę wojskową otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.