[Granice dopuszczalnego potrącenia w innych przypadkach] - Art. 42. - Uposażenie żołnierzy niezawodowych. - Dz.U.2017.2146 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Granice dopuszczalnego potrącenia w innych przypadkach] - Uposażenie żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2146 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 2017 r.
Art.  42.  [Granice dopuszczalnego potrącenia w innych przypadkach]
1. 
Z uposażenia żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, przeszkolenie wojskowe lub pełniących służbę przygotowawczą albo służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny mogą być dokonywane potrącenia tylko na zaspokojenie roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej jednostce wojskowej i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym, z tym że łączna wysokość potrąceń nie może przekroczyć 50% miesięcznego uposażenia.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpraw, o których mowa w art. 32 ust. 1, 3 i 4.